Föreläsare tema renrum 2022

Mattias Paulsson kommer att hålla i en föreläsningar under Tema Renrum 2022 – Läs mer nedan

Mattias Paulsson

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Mattias Paulsson erhöll sin apotekarexamen från Uppsala universitet 1997 och disputerade 2001 inom galenisk farmaci. Han har haft befattningar som formuleringsforskare vid både Cederroth International och Fresenius Kabi. Han har varit chef för extemporetillverkningsenheten vid Akademiska sjukhuset, med ansvar för radiofarmaka, cytostatika och övriga aseptiskt tillverkade läkemedel samt kliniska prövningar. Han har också innehaft flera funktioner inom kvalitet såsom GMP-ansvarig, sakkunnig för radiofarmaka samt farmakovigilans.

Han är engagerad i både grundutbildning och forskarutbildning av apotekare, sjuksköterskor och läkare inom flera läkemedelsområden såsom: parenteral nutrition, IV-kompatibilitet, pediatrisk läkemedelsanvändning samt formuleringsvetenskap.

Se hela föreläsningslistan Priser och anmälan
Mattias föreläsning:

Hur påverkar utomhusklimatet våra renrum?

I denna presentation kommer Mattias att visa hur utomhusklimatet påverkar inomhusförhållandena i ett renrum som används för framställning av radiofarmaka på Akademiska sjukhuset. Han kommer att lyfta fram riskfaktorer gällande inomhusklimatet som är relaterade till extemporetillverkningsprocessen.

Data för två år från renrummens övervakningssystem gällande

  • temperatur,
  • relativ luftfuktighet (%RH),
  • differenstryck

jämfördes med meteorologiska utomhusdata från Uppsala

Resultaten från denna studie visar på ett linjärt samband mellan inomhus- och utomhustemperatur för höst-, vinter- och vårsäsonger. Det typiska sommarmönstret utomhus ses också för inomhustemperatur.

Renrumstemperatur och %RH är faktorer som kan påverka kvaliteten på läkemedel, särskilt stor är risken för mikrobiologisk tillväxt i lokaler för aseptiska processer. Även hantering av tabletter (tex vid dosproduktion) eller vägning av pulver kan påverkas, särskilt vid hög %RH (för hygroskopiska läkemedel) eller vid låg %RH på grund av statisk elektricitet. Vidare diskuteras risken för skador på elektronisk utrustning orsakade av statisk elektricitet vid låg %RH. Avslutningsvis framhålls lösningar med antistatiska golv, behovet av fuktkontroll av renrum specifikt på vintern när utomhustemperatur är låg.

Priser och anmälan se hela föreläsningslistan Frågor och svar Startsidan TEma renrum