Föreläsare tema renrum 2023

Matts håller i 3 föreläsningar under Tema Renrum 2023 – Läs om respektive föreläsning nedan

Matts Ramstorp

Tekn Dr, Professor
BioTekPro AB

Matts Ramstorp har arbetat i mer än 35 år med renhet och hygien som forskare, konsult, författare och opinionsbildare samt föreläsare och pedagog.

Matts är Teknologie Doktor i Tillämpad Biokemi (Bioteknik) samt Professor i Renrumsteknik vid Lunds Tekniska Högskola.

Han är redaktör för branschtidningen RenaRum, aktiv i BioTekPro AB, Rentforum.se samt kvalitetsansvarig för kurser från Mcleaned AB. Matts är vidare en välkänd författare, föreläsare samt konsult inom renrumsbranschen.
Matts har varit Generalsekreterare i Nordiska R3-föreningen och President för den världsomspännande renrumsorganisationen ICCCS (International Confederation of Contamination Control Societies).

Se hela föreläsningslistan Priser och anmälan
Matts Ramstorp
Matts Föreläsning nr 1 (av 3)

Mikrobiologisk provtagning i renrum – Krav, utförande, fällor och fel

Provtagning i Renrum är ett fundamental och viktigt redskap för att avgöra om korrekt och önskvärd renhet uppnåtts. Bestämning av partikelkoncentration I den omgivande luften med partikelräknare är grunden för alla Renrum. För de verksamheter som har krav på mikrobiologisk renhet tas också mikrobiologiska prover på luft samt på ytor och I visa fall också på personalen. I denna presentation diskuteras de olika krav på mikrobiologisk renhet som föreligger, hur de olika proven kan tas samt de generellt förekommande fällor och fel som uppkommer.

Presentationen behandlar:

 • Mikrobiologiska renhetskrav
 • Luftrenhet – Passiv samt aktiv luftprovtagning
 • Ytrenhet – Kontaktplattor – Svabbning
 • Personalen – Dräktprov samt handskprov
 • Gränsvärden – Alert, action samt target level
Matts Föreläsning nr 2 (av 3)

Att välja och arbeta i renzoner

Renzoner förekommer ofta i renrum för att skapa någon form av förstärkt eller förhöjd renhet. Det finns renzoner för att skydda det vi hanterar alternativt skydda den personal som utför hanteringen eller för att skapa ett dubbelriktat skydd, det vill säga att skydda både det som hanteras och den personal som utför hanteringen. Frågan som alltid uppkommer är: Vilken typ av renzon ska vi välja? Vad har detta val för övergripande påverkan – Renhetsklass på renrum, personalens sätt att arbeta etc.

I denna presentation tas de olika förekommande renzonerna upp – Deras respektive funktion och skydd tillsammans med de nya krav som specificeras i Annex 1 från 2022.

Presentationen behandlar:

 • Vad är en renzon och vilka typer finns
 • Hur fungerar produktskyddande renzoner?
 • Hur fungerar personalskyddande renzoner?
 • När och hur används renzoner?
 • Att arbeta i och med renzoner
Matts Föreläsning nr 3 (av 3)

Renrum – Bygga nytt, bygga om – Krav, design, byggnation – Hygienisk design

Då man står i begrepp att bygga nytt eller bygga om ett renrum, en sluss eller en hel renrumssvit uppkommer en rad frågor. Förutom storlek, logistikfrågor samt renhetskrav på de olika lokalerna ska man också bestämma den praktiska utformningen och allt som har med hygienisk design att göra.

Denna presentation tar upp de i särklass vanligaste frågorna rörande hygien och hygienisk design i samband med byggnation av renrum samt hur dessa krav och önskemål kan formuleras i en kravspecifikation, en URS – User Requirement Specifikation.

Presentationen behandlar:

 • Grundläggande renhetskrav
 • Lokalutformning och layout – Golv, väggar, tak, fönster och dörrar
 • Ventilation – Systemutformning, ventilationsprinciper, omsättningstal och differenstryck
 • Att bygga för rengöring
 • Att skriva en Kravspecifikation (URS)
Priser och anmälan se hela föreläsningslistan Frågor och svar Startsidan TEma renrum